Statut Fundacji

STATUT
FUNDACJI NA RZECZ INTEGRACJI
ŚRODOWISK PRACOWNICZYCH
I TWORZENIA MIEJSC PRACY
(tekst jednolity)

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” ustanowiona przez Związek Zawodowy Górników w Polsce.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
 2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie działań integrujących pracobiorców różnych branż,
 2. udział w przedsięwzięciach stwarzających możliwości tworzenia nowych miejsc pracy,
 3. organizowanie pomocy prawnej pracownikom oraz organizacjom związkowym,
 4. doradztwo w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.
 5. popieranie i inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. organizowanie i wspieranie działań zmierzających do urzeczywistnienia integracji europejskiej i propagowanie Wspólnej Europy.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. przygotowywanie na potrzeby związków zawodowych ekspertyz i opinii w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych,
 2. udzielanie pomocy związkom zawodowym w organizacji ich pracy, w tym w zakresie administracyjno-biurowym, kancelaryjnym, rachunkowo-księgowym oraz w promocji ich działań,
 3. prowadzenie działalności eksperckiej i popularyzatorskiej w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 4. świadczenie pomocy związkom zawodowym przy organizowaniu szkoleń, kongresów, zjazdów, konferencji oraz wystaw i pokazów,
 5. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej członkom oraz organizacjom związkowym,
 6. współpraca z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.
 7. apisy określone w punktach 1-5 mogą dotyczyć również innych organizacji

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 6. odsetek z rachunków bankowych

§ 10

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są: Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana „Radą” i Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada składa się z zastrzeżeniem ust.5 z siedmiu członków. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Fundacji. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą do pełnienia funkcji w Zarządzie, członkostwo w Radzie ustaje.
 2. Kadencja Rady trwa trzy lata i kończy się z chwilą odbycia posiedzenia Rady zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kalendarzowy kadencji Rady.
 3. Skład Rady ustalany jest następująco:
  1. dwóch członków Rady, w tym jej przewodniczącego, powoływanych jest przez Prezydium Rady Krajowej spośród jej członków,
  2. czterech członków Rady powoływanych jest przez Radę Krajową spośród jej członków,
  3. jednego członka Rady powołuje Krajowa Komisja Rewizyjna spośród jej członków.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje zawsze w przypadku rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka a nadto w przypadku odwołania członka przez organ, który go powołał.
 5. W razie utraty członkostwa w Radzie przez członka w trakcie kadencji Rady, organ, który go powołał - w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty utraty członkostwa powołuje nowego członka na okres do końca kadencji Rady. W okresie między utratą członkostwa przez dotychczasowego członka Rady, a powołaniem nowego członka Rady – skład Rady może być mniejszy niż określony w ust.1, lecz nie może być mniejszy niż trzech członków.
 6. Z tytułu uczestnictwa w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. Członek Rady uprawniony jest do otrzymania zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady.
 7. Rada Fundacji składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności Fundatorowi.

§ 13

 1. Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:
  1.określanie kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
  2.dokonywanie zmian Statutu Fundacji,
  3.powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz przyznawanie im wynagrodzeń i gratyfikacji,
  4.powoływanie Komisji Problemowych oraz ustalenie zasad i trybu działania tych Komisji,
  5.zatwierdzanie preliminarza kosztów, budżetu, organizacji i regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym i zasad wynagradzania w Fundacji oraz przeznaczania środków na prowadzenie działalności gospodarczej,
  6.rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku,
  7.wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
  8.rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz opiniowanie spraw przedstawianych przez Zarząd,
  9.inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu.
 2. Komisje Problemowe są komisjami doradczymi Rady. Są one powoływane przez Radę, przy czym ich przewodniczący powoływany jest przez Radę spośród jej członków. Liczbę członków Komisji Problemowych będzie ustalała Rada w zależności od potrzeb. Przewodniczący Komisji przedkłada Radzie przygotowane przez Komisję materiały niezbędne do podjęcie przez Radę uchwał oraz składa Radzie coroczne sprawozdania z działalności Komisji.
 3. Członkowie Rady winni propagować cele obrane przez Fundację i samą Fundację oraz służyć pomocą w uzyskaniu przez nią środków i w kontaktach z partnerami Fundacji.

§ 14

 1. Pracę Rady organizuje Przewodniczący Rady. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.
 2. Przewodniczącemu Rady przysługuje tytuł Przewodniczący Rady, a pozostałym jej członkom tytuł Wiceprzewodniczący Rady.
 3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji i nie udzielenia przez niego upoważnienia do przewodniczenia posiedzeniu, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
 4. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd Fundacji.

§ 15

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów „za” lub „przeciw” przy obecności co najmniej trzech członków, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu i porządku obrad. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Rady.
 2. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 3. Oświadczenia woli Rady, na podstawie jej uchwał składa Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący, a w przypadku określonym w § 14 ust.3, upoważnionym do złożenia oświadczenia w zakresie podjętych uchwał na posiedzeniu jest także przewodniczący tego posiedzenia.

Zarząd Fundacji

§ 16

 1. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę na okres dwóch lat i kończy się z chwilą odbycia posiedzenia Rady Fundacji zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kalendarzowy kadencji.
 2. Funkcję w Zarządzie poszczególnym jego członkom akceptuje Rada.
 3. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu. Pozostałym członkom Zarządu przysługuje tytuł Wiceprezesa Fundacji, a członkowi któremu powierzono zajmowanie się sprawami finansowymi przysługuje tytuł Wiceprezes Finansowy Fundacji.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów „za” lub „przeciw” obecnych na jego posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu wieloosobowego o posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz musi być obecna co najmniej połowa składu Zarządu.
 5. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji ustalony przez Radę Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Zarząd w szczególności:
  a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne,
  d) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne,
  e) prowadzi politykę kadrową.
 3. Zarząd winien zapewnić udokumentowanie w aktach Fundacji oświadczeń woli związanych z członkostwem w Radzie oraz wskazywać organom upoważnionym do powoływania członków Rady na konieczność i termin podjęcia takich czynności.

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2 i 3 składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń, o których mowa w ust.1 oraz do kierowania jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w ust.1. Wyłączona jest możliwość udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji przez jednego pełnomocnika samodzielnie.

Działalność gospodarcza

§ 19

 1. 1.Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
  2) działalność drogowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
  3) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
  4) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
  5) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
  6) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
  7) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
  8) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
  9) sprzedaż hurtowa pozostałych użytków gospodarstwa domowego (PKD 46.49.Z),
  10) sprzedaż hurtowa drewna materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
  11) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
  12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
  13) restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
  14) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
  15) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
  16) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
  17) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
  18) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
  19) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
  20) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 79.90.C),
  21) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  23) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
  24) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
  25) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
  26) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  27) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  28) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  29) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
  30) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  31) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
  32) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
  33) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
  34) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
  35) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
  36) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
  37) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
  38) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  39) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
  40) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
  41) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),
  42) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
  43) produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z),
  44) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
  45) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
  46) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
  47) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),
  48) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
  49) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
  50) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
  51) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
  52) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 42.99.Z),
  53) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
  54) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z).
 2. 2.Decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust.1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność. Zarząd określa także zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację z zastrzeżeniem ust.3 i 4. Decyzje te i zasady wymagają zatwierdzenia przez Radę.
 3. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w zakresie wyodrębnionych przez Radę środków, przez wyodrębnione decyzją Zarządu jednostki organizacyjne. Kierowników jednostek prowadzących działalność gospodarczą powołuje i odwołuje Zarząd określając im zakres kompetencji i upoważnień.
 4. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja stosuje przepisy prawa dotyczące podmiotów gospodarczych, przy czym rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia.

Zmiana Statutu

§ 20

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada większością co najmniej 4/5 składu Rady.

Połączenie z inną Fundacją

§ 21

Fundacja może połączyć się z inną dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 22

Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i mogą być podjęte po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę.

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Decyzja ta wymaga uprzedniej zgody Rady, wyrażonej także co do trybu likwidacji. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi lub jego następcom prawnym z przeznaczeniem na cele, którym Fundacja służyła.

§ 26

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Rada na wniosek Zarządu.

Przydatne linki

Linki do stron partnerskich a także do poszerzenia informacji o Fundacji i jej ofercie.