Rada Fundacji

Skład Rady Fundacji

 • Marek Gaik – Przewodniczący Rady Fundacji
 • Andrzej Chwiluk
 • Krzysztof Kraus
 • Andrzej Rączkowski
 • Wiesław Gajewski
 • Jerzy Sawczuk
 • Stanisław Grzesiczek

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada składa się z zastrzeżeniem ust.5 z siedmiu członków. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Fundacji. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą do pełnienia funkcji w Zarządzie, członkostwo w Radzie ustaje.
 2. Kadencja Rady trwa trzy lata i kończy się z chwilą odbycia posiedzenia Rady zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kalendarzowy kadencji Rady.
 3. Skład Rady ustalany jest następująco:
  1. dwóch członków Rady, w tym jej przewodniczącego, powoływanych jest przez Prezydium Rady Krajowej spośród jej członków,
  2. czterech członków Rady powoływanych jest przez Radę Krajową spośród jej członków,
  3. jednego członka Rady powołuje Krajowa Komisja Rewizyjna spośród jej członków.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje zawsze w przypadku rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka a nadto w przypadku odwołania członka przez organ, który go powołał.
 5. W razie utraty członkostwa w Radzie przez członka w trakcie kadencji Rady, organ, który go powołał - w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty utraty członkostwa powołuje nowego członka na okres do końca kadencji Rady. W okresie między utratą członkostwa przez dotychczasowego członka Rady, a powołaniem nowego członka Rady – skład Rady może być mniejszy niż określony w ust.1, lecz nie może być mniejszy niż trzech członków.
 6. Z tytułu uczestnictwa w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. Członek Rady uprawniony jest do otrzymania zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady.
 7. Rada Fundacji składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności Fundatorowi.

§ 13

 1. Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:
  1.określanie kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
  2.dokonywanie zmian Statutu Fundacji,
  3.powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz przyznawanie im wynagrodzeń i gratyfikacji,
  4.powoływanie Komisji Problemowych oraz ustalenie zasad i trybu działania tych Komisji,
  5.zatwierdzanie preliminarza kosztów, budżetu, organizacji i regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym i zasad wynagradzania w Fundacji oraz przeznaczania środków na prowadzenie działalności gospodarczej,
  6.rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku,
  7.wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
  8.rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz opiniowanie spraw przedstawianych przez Zarząd,
  9.inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu.
 2. Komisje Problemowe są komisjami doradczymi Rady. Są one powoływane przez Radę, przy czym ich przewodniczący powoływany jest przez Radę spośród jej członków. Liczbę członków Komisji Problemowych będzie ustalała Rada w zależności od potrzeb. Przewodniczący Komisji przedkłada Radzie przygotowane przez Komisję materiały niezbędne do podjęcie przez Radę uchwał oraz składa Radzie coroczne sprawozdania z działalności Komisji.
 3. Członkowie Rady winni propagować cele obrane przez Fundację i samą Fundację oraz służyć pomocą w uzyskaniu przez nią środków i w kontaktach z partnerami Fundacji.

§ 14

 1. Pracę Rady organizuje Przewodniczący Rady. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.
 2. Przewodniczącemu Rady przysługuje tytuł Przewodniczący Rady, a pozostałym jej członkom tytuł Wiceprzewodniczący Rady.
 3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprzewodniczących. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji i nie udzielenia przez niego upoważnienia do przewodniczenia posiedzeniu, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
 4. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd Fundacji.

§ 15

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów „za” lub „przeciw” przy obecności co najmniej trzech członków, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu i porządku obrad. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Rady.
 2. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia.
 3. Oświadczenia woli Rady, na podstawie jej uchwał składa Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący, a w przypadku określonym w § 14 ust.3, upoważnionym do złożenia oświadczenia w zakresie podjętych uchwał na posiedzeniu jest także przewodniczący tego posiedzenia.
(Ze Statutu Fundacji)

Przydatne linki

Linki do stron partnerskich a także do poszerzenia informacji o Fundacji i jej ofercie.