Historia Fundacji

ZARYS HISTORII FUNDACJI


Fundacja Na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy została utworzona Aktem Notarialnym Repertorium A numer 3915/2003 w dniu 29.05. 2003 roku przez Andrzeja Chwiluka
i Wacława Czerkawskiego, działających na podstawie uchwały numer 2 i 3 Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce podjętej 15.05.2003 r. W wyżej wymienionym akcie notarialnym określono cele powstania Fundacji:

 • wspieranie działań integrujących pracobiorców różnych branż,
 • udział w przedsięwzięciach stwarzających możliwości tworzenia nowych miejsc pracy,
 • organizowanie pomocy prawnej pracownikom oraz organizacjom związkowym,
 • doradztwo w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych,
 • popieranie i inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • organizowanie i wspieranie działań zmierzających do urzeczywistnienia integracji europejskiej

i propagowanie Wspólnej Europy.


Fundację Na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy zarejestrowano 18.08.2004 r. w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, ul. Lompy 14 pod Numerem KRS: 0000214855. W dniu 08.09.2004 został nadany Fundacji Numer Identyfikacji Podatkowej: 9542486802, a 20.08.2004 r. numer identyfikacyjny REGON: 278288528. Siedziba Fundacji mieści się
w Katowicach, do maja 2007 r. pod adresem: ul. Dąbrowskiego 23, a obecnie: Plac Grunwaldzki 8-10.


Władzami Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. W skład Rady Fundacji wchodzą: Jerzy Sawczuk, Wiesław Gajewski, Krzysztof Kraus, Stanisław Grzesiczek, Marek Gaik, Andrzej Chwiluk i Andrzej Rączkowski.
Od momentu utworzenia Fundacji do dnia 01.04.2007 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił Henryk Gorol. Po odwołaniu przez Radę Fundacji Pana Henryka Gorola funkcję Prezesa objął mgr inż. Emil Borzyński, który pełnił swoją funkcję do 31.08.2010 r.. Z dniem 01.09.2010r. na stanowisko Prezesa Fundacji został powołany inż. Andrzej Mol.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. przygotowywanie na potrzeby związków zawodowych ekspertyz i opinii w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych,
 2. udzielanie pomocy związkom zawodowym w organizacji ich pracy, w tym w zakresie administracyjno-biurowym, kancelaryjnym, rachunkowo-księgowym oraz w promocji ich działań,
 3. prowadzenie działalności eksperckiej i popularyzatorskiej w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 4. świadczenie pomocy związkom zawodowym przy organizowaniu szkoleń, kongresów, zjazdów, konferencji oraz wystaw i pokazów,
 5. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej członkom oraz organizacjom związkowym,
 6. współpraca z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

Fundacja może prowadzić także działalność gospodarczą w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Księgowość Fundacji jest prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe za rok rozliczeniowy 2005 było badane przez biegłego rewidenta, a pozytywna opinia i raport z tego badania zostały złożone w Sądzie Rejestrowym. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Fundacji przy pomocy programu komputerowego BPSC.

W dniu 28.02.2008 r. po uprzednim przeprowadzeniu przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o. auditu certyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością przyznano Fundacji Certyfikat ISO 9001:2001Nr 230/02/2008/JC w zakresie usług dla przedsiębiorstw w ramach świadczeń w zakresie:

 • prac górniczych na dole i powierzchni zakładów górniczych,
 • obsługi, remontów i konserwacji urządzeń energomaszynowych,
 • prace budowlano-montażowe.

Posiadanie powyższego Certyfikatu jest jednym z najważniejszych warunków uczestnictwa w procedurach przetargowych.


Fundacja ściśle współpracuje z Związkiem Zawodowym Górników w Polsce co pozytywnie wpływa na pozyskiwanie środków niezbędnych do realizacji zadań wynikających ze Statutu Fundacji Na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy .


Przydatne linki

Linki do stron partnerskich a także do poszerzenia informacji o Fundacji i jej ofercie.