Cele Fundacji

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie działań integrujących pracobiorców różnych branż,
 2. udział w przedsięwzięciach stwarzających możliwości tworzenia nowych miejsc pracy,
 3. organizowanie pomocy prawnej pracownikom oraz organizacjom związkowym,
 4. doradztwo w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.
 5. popieranie i inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. organizowanie i wspieranie działań zmierzających do urzeczywistnienia integracji europejskiej i propagowanie Wspólnej Europy.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. przygotowywanie na potrzeby związków zawodowych ekspertyz i opinii w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych,
 2. udzielanie pomocy związkom zawodowym w organizacji ich pracy, w tym w zakresie administracyjno-biurowym, kancelaryjnym, rachunkowo-księgowym oraz w promocji ich działań,
 3. prowadzenie działalności eksperckiej i popularyzatorskiej w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 4. świadczenie pomocy związkom zawodowym przy organizowaniu szkoleń, kongresów, zjazdów, konferencji oraz wystaw i pokazów,
 5. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej członkom oraz organizacjom związkowym,
 6. współpraca z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.
 7. apisy określone w punktach 1-5 mogą dotyczyć również innych organizacji

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.


(Ze Statutu Fundacji)

Przydatne linki

Linki do stron partnerskich a także do poszerzenia informacji o Fundacji i jej ofercie.